Oldal kiválasztása

Adatvédelmi irányelvek

Boncasbrothers.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a https://boncasbrothers.hu („Weboldal”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Ki a felelős személyes adatainak kezeléséért?

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős:

Név: Rákóczi Gábor

Telefon: +36-20-556-35-43

E-mail: boncasbrothers@gmail.com

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre?

Az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön vásárol, kapcsolati fórumunkon fordul hozzánk, tájékoztatást igényel, feliratkozik hírleveleinkre, részt vesz rendezvényeinken vagy versenyeinken, vagy felkeresi Weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát és szállítási, illetve számlázási címét;

felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját;

személyes adatai, ideértve a nemet korábbi vásárlásainak adatait;

képi megjelenítések, fényképek, és videofelvételek;

egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra vonatkozó beállításait.

Weboldalunk és közösségi oldalaink és azok kiegészítői például Chat használatakor bizonyos adatok automatikus gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k és webjelzők (Pixel Tags) című fejezete tartalmazza.  Ilyen adatok a következők:

Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkra a regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a lakóhelyük szerinti országban előírt törvényes korhatárt.

Fontos, hogy kiemeljük, hogy ez az életkor betöltött 16 év Magyarországon. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ezért programjainkban és rendezvényeinken résztvevő gyermekek esetén szülői hozzájárulást kérünk.

Nekünk nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Mi a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A gyűjtött személyes adatok kezeléséhez használt ESZKÖZÖK

Weboldalunk használatakor böngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatokat.  Így például, az Ön mobil eszköze vagy böngészője olyan eszközöket biztosíthat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k használatának vagy a helyzetmegosztásnak az ellenőrzését. Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló eszközöket.

MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

Weboldalunk és annak Szolgáltatásaikor Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Amikor weboldalunkat használja, személyes adatait az Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása céljából használjuk fel.  Ilyen lehet, mikor weboldalunkon vásárol vagy részt vesz valamelyik rendezvényen vagy akcióban, az Ön által megadott elérhetőségeket az ilyen vásárlással, rendezvénnyel vagy akcióval kapcsolatos kommunikáció céljából használjuk fel. Amennyiben megkeresi ügyfélszolgálatunkat, olyan Önre vonatkozó információkat használunk fel, mint például a szállításra, illetve fizetésre, vagy az Ön által megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó adatok, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

A hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott adatok, melyek felhasználási célja a jövőbeni akciók, marketing ajánlatok küldése: Név, e-mail, mobiltelefon szám

Az érintettek köre: a vásárlás, vagy regisztráció során hírlevélre feliratkozók

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok, melyek felhasználási célja az ügyfél kérdésének megválaszolása: Név, e-mail.

Az üzenet küldése során választható opció a hírlevél feliratkozás is, az ügyfélszolgálat a megkeresés adatait technikai okokból az ügyfél igények megválaszolásáig tárolja, marketing célú üzenetet az ügyfél engedélyének hiányában nem küld.

Az érintettek köre: üzenetet küldők.

Számos esetben weboldalunk bizonyos funkcióinak használatához esetleg további adatokat vagy további hozzájárulást kell adnia egyes adatok meghatározott módon történő felhasználása céljából.  Például a közösségi médiában történő tartalom megosztás céljából. Ilyen lehet a Facebook, Messenger, Twitter, Google+ és WhatsApp biztosítják. Használatukhoz Ön beleegyezett adatkezelési irányelveikbe, ellenkező esetben nem tud belépni ezekre az oldalakra és ezeket a funkciókat weboldalunkon sem tudja használni.

A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, akkor szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az Ön vásárlásaira, rendezvényeinken részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel. Ön ennek a módosítását, bármikor kérheti tőlünk.

Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk.  Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel.  A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosítása.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Weboldalunk Ön által történő használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás és Használati Feltételeink megsértésnek megakadályozása, valamint bírósági határozatoknak, kormányzati felszólításoknak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés céljából is felhasználhatjuk.

Általános kutatási és elemzési célokból

Weboldalunk és szolgáltatásaink látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.  Például az azzal kapcsolatos információkat, hogy a kihelyezettmarketing.hu weboldal látogatói milyen módon keresnek és találnak meg termékeket, görgetnek oldalunkon, a hatékonyabb kivitelezés megismerése érdekében használhatjuk fel.  Oldalunkon a Google Analytics és Search Console elemzőeszközeit használjuk, melyek a látogatottsági statisztikák és a keresési találatok eredményeit jelzik vissza nekünk. A szolgáltatás használata során személyesnek minősülő adatokat nem gyűjt és nem továbbít számunkra, használatára a Google adatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók.

Egyéb célok

Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk (pl. elégedettségi felmérés), valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a weboldalunk Ön által történő használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik.

Amennyiben termékeket, szolgáltatást vásárol weboldalunkon, szükségünk van személyes adataira az Önnel létrejövő szerződés teljesítése céljából. Például, megrendelésének teljesítése érdekében szükségünk van az Ön fizetési és elérhetőségi adataira.

Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az üzleti vállalkozásként ahhoz fűződő jogos érdekeink, hogy valamely jogszabályi kötelezettséget teljesítsünk, vagy megvédjük az Ön létfontosságú érdekeit.

Személyes adatainak MEGOSZTÁSA

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait a következőkkel osztja meg:

Vállalkozásunk megbízásából adatfeldolgozást végző harmadik fél szolgáltatókkal, így például hitelkártya adatok és kifizetések feldolgozása, szállítás, adataink hosztolása, kezelése, e-mail üzenetek küldése, kutatás és elemzés, márka és termék promóciók lebonyolítása, valamint egyes szolgáltatások és funkciók biztosítása céljából. Harmadik fél szolgáltatók igénybevétele esetén olyan megállapodásokat kötünk, amelyek az ilyen szolgáltató számára megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazását írják elő az Ön személyes adatainak védelme céljából.

Bármely harmadik féllel, amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

Az Önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló személyes adatokat továbbá abban az esetben is továbbíthatjuk, amennyiben üzleti tevékenységünk vagy vagyoni eszközeink egészét vagy azok egy részét értékesítjük (ideértve az átszervezés, kiválás, megszűnés vagy felszámolás eseteit).

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-100234/2016

Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE

Titkosítás és biztonság

Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket.

Számítógépeinken és mobil-telefonjainkon, melyeken dolgozunk, csak PIN kóddal lehet belépni. Ez érvényes például a képernyő védőből való visszatérésre is. Közösségi felületeinken 2 faktoros hitelesítést alkalmazunk.

Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Amennyiben Ön rekláminformációkat is kért tőlünk, így addig, amíg fiókjának törlését nem kéri tőlünk.

A termék vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok esetén az ilyen adatokat hosszabb ideig őrizzük a jogszabályi kötelezettségeknek (például adózásra és adásvételre vonatkozó jogszabályok) történő megfelelés céljából.

Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI

Ön jogosult a következőket igényelni:

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

kérheti személyes adatainak helyesbítését;

kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Amennyiben megadta nekünk hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.

Amennyiben másolatot kíván kapni a személyes adatairól vagy bármely másik jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ilyen lehet az általunk feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Ezt Mi 30 (harminc) naptári napon belül írásban megküldjük Önnek.

A személyes adatait töröljük, ha

a kezelése jogellenes;

Ön az adatok törlését kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek)

Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön

egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel;

egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát;

a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére,

az operációs rendszerre és rendszer beállításokra;

az országra és időzónára; és

a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat;

a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint

elérési időket és referer URL fejléceket.

Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot.

Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a weboldalunkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.

Statisztika: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra weboldalunk működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

Marketing: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalunkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását.  A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a Mi weboldalunkon, mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon.

Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük.

Ön az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jogorvoslat

Ön az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben Mi a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek vagyunk tiltakozását megvizsgálni és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni.

Ha Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha nem tarjuk be a határidőt, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogait megsértettük bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu